Em đang dùng s5 verizon g900v cần 1 bản rom ít ứng dựng nhà mạng.ai có chỗ em xin ạ