Cho mình hỏi
kernel là gì?
Rom stock flash kernel mod được k?
Có thể giới thiệu một số kernel mod dùng tốt?
Máy mình n910C
thanks