<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsungviet.vn[/IMG]
http://samsungviet.vn/threads/rom-cook-n910c-n910h-qm-ssviet-v23-bof1-5-0-1-07-07-2015-tl68-ssviet-v6-2-boe1-07-06-2015.1155/</div>

Gửi từ SM-N910C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk