Tôi cần xin rom cook 5.0.1 (5.0.2) dạng tương tự như Dlv2.2 hoặc Dl s6v2.0 cho sam sung note 4 chạy chip snap!Bạn nào đang dùng hoặc biết thì cho tôi xin!Xin cảm ơn!