Bác chấm lại đi bác em này mà lên cũng phải được 49-50K bác ạ.