Mh mới up lên 5.1 giờ muốn root anh em nào có file hoặc cách thì cho mh xin. Máy mh N910T. Thanks anh em