Như tiêu đề xin anh em chỉ giúp root con note 4 hàng t-mobile N910T đang chạy bản 5.0.1 thanks