AE cho mình hỏi, minh đang xài note hàn n910k đang ở stock 5.1.1, h minh up room cook qua recover nó báo lỗi là e: footer is wrong... rồi khởi dộng lại, ai biết chỉ mình với