Như trên ai tl giúp thanks. Bộ nhớ đầy k cập nhật được nên ko rõ