Check trên Tool Samfirm, và đang download.
Anh em kéo về thử đi ạ.
Checking firmware for SM-N910C/XEO/N910CXXU2DPCB/N910COXA2DPCB/N910CXXU1DPC1
Model: SM-N910C
Version: N910CXXU2DPCB/N910COXA2DPCB/N910CXXU1DPC1/N910CXXU2DPCB
OS: Marshmallow(Android 6.0.1)
Filename: SM-N910C_1_20160329094640_c2jphlu8k1.zip.enc4
Size: 2047529200 bytes
LogicValue: dg08w4xiizcetaae