Hôm nay lên sammobile thì thấy note 4 có thêm update ở các nước:
India:
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
http://www.sammobile.com/2015/04/02/rejoice-galaxy-note-4-is-receiving-the-lollipop-update-in-india-as-well/</div>

Brazil & Baltic region:
<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
http://www.sammobile.com/2015/04/02/galaxy-note-4-sm-n910c-gets-lollipop-in-the-uae-brazil-and-baltic-region/</div>

Việt Nam vẫn chưa có các bác ạ