Máy em là hàng Việt nam n910c sau khi úp rom thì bị tên thiết bị đổi thành n910u là sao