Em mới root và cài recovery cho note 4 N910C L 5.0.1 , sau đó up rom cook của web <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
http://forum.xda-developers.com/note-4/development/rom-sweet-rom-v2-nj4-4-4-4-t2923953</div> . Thành công , nhưng lúc reboot lại thì lại đứng logo , kiên nhẫn đợi , nhưng vẫn không được ( . Em xin các ace giúp ạ (