Không hiểu vì sao ram Note 4 hiển thị mỗi nơi mỗi kiểu Có ai bị như vậy không?[IMG]data/attachments/26/26337-54dc8a24aa3917fcf9661e3d9f7d054d.jpg[/IMG]

[IMG]data/attachments/26/26338-376cc52f6e9a556b089381a60f870c4b.jpg[/IMG]

[IMG]data/attachments/26/26339-a74cd07010366459acb7d5d25d97749b.jpg[/IMG]