_Có anh nào bít thì chỉ giúp e với ạ =.=

_Tình hình là e bung cái file " appfilter.xml " của trong 1 cái app Theme icon pack.
_E ko hiểu tại sao lại thêm cái dòng [COLOR=rgb(0, 128, 255)]Màu Xanh.[/COLOR]
[COLOR=rgb(64, 64, 64)]_Mà mỗi app lại thêm cái dòng chữ khác biệt nhau " ví dụ như Drive & Facebook " ở dưới.
[/COLOR]
...Thanks!


(ứng dụng Drive)
<item component="ComponentInfo{com.google.android.apps.d ocs/com.google.android.apps.docs.[COLOR=rgb(0, 128, 255)]app.NewMainProxyActivity[/COLOR]}" drawable="google_drive" />

(ứng dụng Facebook)
<item component="ComponentInfo{com.facebook.katana/com.facebook.katana.[COLOR=rgb(0, 128, 255)]LoginActivity[/COLOR]}" drawable="facebook" />