Như tiêu đề, nhờ các bro chỉ hộ cách root con N910G chạy 5.1.1 với. Thanks cả nhà