tình hình h e up rom stock bị fail do lỗi Nand write start
bác nào thương tình cứu giúp e vs ạ