Còn đây có 2 firmware của máy bạn úp bằng Odin nhé .
<div class="link-essentials-favicon">
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fsamsung-updates.com[/IMG]
Firmware archive | Samsung Updates</div>