[COLOR=rgb(0, 0, 0)]G925F[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Ko hiểu khách up rom kiểu gì gây ra tình trạng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]imei : unknow[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Baseband : unknow[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Cộng thêm[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Quả DRK - DM-verity root key[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Need to check Drk first[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Lên baseband imei thì lại méo nhạn sóng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]imei trở về 3500000006[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Hẹn khách 4h chiều đến lấy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Done[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]Imei trùng luôn với vỏ[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][/COLOR]