mình cũng bị up rom nó cứ tối ưu hóa ứng dụng ròi boot loop, cứ như vậy hoài, cài rom nào cũng vậy. Dùng ODIN flash lại rom stock 6.0.1 cũng bị . không vào được menu. có ai cứu mình với . mình dùng g902r4.