Ai biết cách ntn ko...
Xem trên mạng vào theme tìm touchwiz 6.0 trong cửa hàng màk ko có.