Nhưng tiêu đề .. Có thể hướng dẫn mình sử dụng app Synapse không? Kernel mới có app đó nên muốn tìm hiểu. Thank