mọi người làm theo hướng dẫn ở link dưới đây đảm bảo thành công 100%.
<div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3a%2f%2fforum.xda-developers.com[/img]
[guide] how to root note 5 i efs backup i xposed i deep sleep fix i updated - post #477</div>