cho cách nào chỉnh 3g - 4g trên bản 6.0.1 không mn