mình tìm thấy cách root trên mạng tải file có tên <div>
[img]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3a%2f%2fdownload.chainfire.e u[/img]
cf-auto-root-hero2lte-hero2ltexx-smg935f.zip</div> về, và dùng odin chạy nhưng bị lổi mặc dù làm đi làm lại vẫn không thành công.