con s7 edge của mình thay theme nó báo lỗi "không thể áp dụng theme trong hiện thệ phím"