Cơ hội giao thương - Ngày 10/6/2016, Sở Công Thương Hà Nội đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam.


Theo đó, nếu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của công ty theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở Công Thương Hà Nội đăng tải thông báo này, đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Hà Nội (số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; điện thoại 0462 691251) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh để Sở tổng hợp và yêu cầu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam thực hiện nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Đến hết ngày 9/7/2016, nếu Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp phản ánh việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật thì Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Sở Công Thương Hà Nội sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa tiền ký quỹ cho Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Liên Hoa

Theo cohoigiaothuong.com.vn