Cơ hội giao thương - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tập trung mọi nguồn lực và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, phấn đấu đạt mức cao hơn năm 2013 trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tập trung mọi nguồn lực và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, phấn đấu đạt mức cao hơn năm 2013 trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.
Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trong nước tại các vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vùng sâu, vùng xa. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn, nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Việc đầu tư tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài tại các vùng, khu vực (đã được lựa chọn kỹ lưỡng) tiếp tục triển khai với nguyên tắc thận trọng bảo đảm hiệu quả, an toàn vốn đầu tư.
Trong năm 2014, triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm tách bạch chức năng nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh, có năng lực cạnh tranh cao và trở thành Tập đoàn dầu khí có vị thế trong khu vực và trên thế giới.
Cổ phần hoá, giảm tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc Tập đoàn theo Quyết định số 46/QĐ−TTg ngày 05/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước xây dựng Tập đoàn hoàn chỉnh hơn, phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn, trong đó, một giải pháp trọng tâm là cổ phần hoá và giảm tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên. Triển khai cổ phần hoá các đơn vị: Công ty lọc dầu Bình Sơn, Công ty Dịch vụ Tàu thủy Dung quất, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, chỉ giữ lại Công ty mẹ−Tập đoàn và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Đối với đầu tư ngoài ngành cần phải tính toán kỹ để việc thoái vốn có hiệu quả, gắn liền với tái cơ cấu.
Ngoài ra, yêu cầu Tập đoàn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ gây khó khăn cho Tập đoàn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Báo cáo Bộ Công Thương và yêu cầu Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn