Download folder SamsungSans: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
SamsungSans.rar - Google Drive</div>
Download Root Explorer v3.3.4: <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
Root Explorerv3.3.4.apk - Google Drive</div>

Cài đặt:
-B1:
Yêu cầu máy đã root và cài Root Explorer v3.3.4.apk, giải nén file SamsungSans.rar sau đó copy folder SamsungSans vào thẻ nhớ
-B2: Mở Root Explorer và cấp quyền supersu, chuyển thành Mount R/O

-B3: Copy folder SamsungSans vào system/app
-B4: Cấp quyền permission 644 bằng cách vào folder SamsungSans -> giữ SamsungSans.apk -> chọnpermission và làm theo hình sau

-B5: Khởi động lại máy