Chào mừng đến với Hội những người yêu thích Sam Sung Việt Nam.
 • Login:
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0

  Mở khóa PIN nhanh cho Android L

  Trên tất cả các thiết bị Samsung chạy Android, khi bạn chọn khóa máy bằng mã PIN thì khi mở máy, bạn cần nhập đúng mã PIN và phải bấm OK. Mình thấy nếu bỏ qua bước bấm OK sẽ tiện hơn nhiều.​Do đó bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó, và có thêm chức năng thay đổi ngẫu nhiên vị trí các số để tăng tính bảo mật (có thể tùy chọn bật/tắt chức năng này)
  Big thanks <div>
  [IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com[/IMG]
  txr33</div> for this guide !

  Chúng ta sẽ mod trên trên SystemUI,

  1.
  Tải smali theo đường dẫn này : <div>
  [IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
  DOWNLOAD</div>
  - Giải nén và copy 2 file smali vào đường dẫn : SystemUI.apk\smali\com\android\keyguard

  Tiếp theo, chúng ta cần chỉnh sửa 3 file sau (cũng ở trong thư mục theo đường dẫn trên)
  KeyguardPINView.smali ; PasswordTextView.smali ; NumPadKey.smali

  2.
  Chỉnh sửa file NumPadKey.smali
  - Tìm code sau  Mã:
  .method public constructor <init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;I)V
  Cách tìm kiếm nhanh và chính xác hơn :  [SPOILER]Theo cách của mình thì đôi khi tìm 1 code nó ra nhiều kết quả, các bạn không biết code nào mới là đúng hoặc để tìm cho nhanh thì làm như sau.
  Ví dụ như khi mình nói tìm code trên, nó bắt đầu bằng .method thì cả đoạn đấy sẽ được kết thúc bằng .end method . Vì thế nêt cắt cả đoạn method này sang text khác để tìm kiếm code khác cho dễ[/SPOILER]
  Ở trong method này, các bạn tìm kiếm tiếp dòng :  Mã:
  iget-object v5, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mContext:Landroid/content/Context;
  
  sget v6, Lcom/android/keyguard/R$drawable;->lock_ripple_drawable:I
  
  invoke-virtual {v5, v6}, Landroid/content/Context;->getDrawable(I)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
  Thêm code này vào phía trên dòng lệnh trên (như hình)  Mã:
  invoke-direct {p0}, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->updateText()V

  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25240-b3d38c3dc9876be9a58bd11c3be833d3.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  -Tìm dòng
  # virtual methods


  Thêm đoạn code sau vào trước dòng # virtual methods  Mã:
  .method private updateText()V
  .locals 4
  
  .prologue
  .line 122
  iget v2, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigit:I
  
  if-ltz v2, :cond_1
  
  .line 123
  iget-object v2, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigitText:Landroid/widget/TextView;
  
  iget v3, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigit:I
  
  invoke-static {v3}, Ljava/lang/Integer;->toString(I)Ljava/lang/String;
  
  move-result-object v3
  
  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/TextView;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V
  
  .line 124
  sget-object v2, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->sKlondike:[Ljava/lang/String;
  
  if-nez v2, :cond_0
  
  .line 125
  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->getResources()Landroid/content/res/Resources;
  
  move-result-object v2
  
  sget v3, Lcom/android/keyguard/R$array;->lockscreen_num_pad_klondike:I
  
  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/content/res/Resources;->getStringArray(I)[Ljava/lang/String;
  
  move-result-object v2
  
  sput-object v2, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->sKlondike:[Ljava/lang/String;
  
  .line 127
  :cond_0
  sget-object v2, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->sKlondike:[Ljava/lang/String;
  
  if-eqz v2, :cond_1
  
  sget-object v2, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->sKlondike:[Ljava/lang/String;
  
  array-length v2, v2
  
  iget v3, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigit:I
  
  if-le v2, v3, :cond_1
  
  .line 128
  sget-object v2, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->sKlondike:[Ljava/lang/String;
  
  iget v3, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigit:I
  
  aget-object v0, v2, v3
  
  .line 129
  .local v0, "klondike":Ljava/lang/String;
  invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/String;->length()I
  
  move-result v1
  
  .line 130
  .local v1, "len":I
  if-lez v1, :cond_2
  
  .line 131
  iget-object v2, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mKlondikeText:Landroid/widget/TextView;
  
  invoke-virtual {v2, v0}, Landroid/widget/TextView;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V
  
  .line 137
  .end local v0 # "klondike":Ljava/lang/String;
  .end local v1 # "len":I
  :cond_1
  :goto_0
  return-void
  
  .line 133
  .restart local v0 # "klondike":Ljava/lang/String;
  .restart local v1 # "len":I
  :cond_2
  iget-object v2, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mKlondikeText:Landroid/widget/TextView;
  
  const/4 v3, 0x4
  
  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/TextView;->setVisibility(I)V
  
  goto :goto_0
  .end method

  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25241-d3a9cdad33e7582d47a462a9852b6fb9.jpg[/IMG]

  [IMG]data/attachments/25/25242-5fc44b41f9ff629dbb810fc795ae2f4c.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  - Chèn code sau xuống dưới cùng của smali, sau đó lưu lại  Mã:
  .method public setDigit(I)V
  .locals 0
  .param p1, "digit" # I
  
  .prologue
  .line 117
  iput p1, p0, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->mDigit:I
  
  .line 118
  invoke-direct {p0}, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->updateText()V
  
  .line 119
  return-void
  .end method

  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25243-c80d26036c58871327e7e5dc48f19c4e.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  3. Chỉnh sửa file PasswordTextView.smali

  - Thêm code sau vào dưới dòng sau, lưu ý dòng này phải thêm dấu , vào cuối
  Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$CharState;,
  Mã:
  .annotation system Ldalvik/annotation/MemberClasses;

  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25244-173bd4ff105c152ebb3a9eaa16075d74.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  Tiếp theo tìm dòng : # instance fields

  Thêm code sau ngay dưới dòng đó  Mã:
  .field protected mQuickUnlockListener:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;
  Mình thêm vào vị trí như hình
  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25245-2ba9e8f72cc1cc7901cc7e306bdf7b70.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  166
  -Tiếp tục tìm kiếm dòng : .method public append(C)V
  Trong method này tìm đoạn code sau  Mã:
  :cond_1
  invoke-direct {p0}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->userActivity()V
  .line 296
  const-wide/16 v4, 0x0
  
  invoke-direct {p0, v4, v5}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->showAndHideHint(J)V
  Thêm code sau phía dưới đoạn code trên  Mã:
  iget-object v4, p0, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->mQuickUnlockListener:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;
  
  if-eqz v4, :cond_next
  
  .line 215
  iget-object v4, p0, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->mQuickUnlockListener:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;
  
  iget-object v5, p0, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->mText:Ljava/lang/String;
  
  invoke-interface {v4, v5}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;->onValidateQuickUnlock(Ljava/lang/String;)V
  
  :cond_next
  return-void
  Lưu ý :
  Tùy từng ROM mà đoạn code phải tìm phía trên nó khác nhau, như mình thì sau khi cắt đoạn method kia ra để dễ dàng tìm kiếm trong method đó thì chỉ có khớp code

  -direct {p0}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->userActivity()V

  Do đó cần linh hoạt ở bước này
  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25248-774de0530e4d5e4467434d519ecb66a3.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  Thêm đoạn code sau ở cuối cùng của smali, sau đó lưu lại smali


  Mã:
  .method public setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  .locals 0
  .param p1, "listener" # Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;
  
  .prologue
  .line 101
  iput-object p1, p0, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->mQuickUnlockListener:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;
  
  .line 102
  return-void
  .end method

  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25249-2c63c50b18526e0a1b5ed2015a095b4c.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]
  3. Sửa file KeyguardPINView.smali

  Thêm đoạn code sau vào phía dưới dòng # static fields  Mã:
  
  .field private static sNumbers:Ljava/util/List;
  .annotation system Ldalvik/annotation/Signature;
  value = {
  "Ljava/util/List",
  "<",
  "Ljava/lang/Integer;",
  ">;"
  }
  .end annotation
    [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25250-6ca358d5c72e1299d786df2b26e51b02.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]


  Tiếp theo thêm code sau ở dưới dòng (Nếu đã có thì không cần thêm) # instance fields
  .field private mDivider:Landroid/view/View;  [SPOILER]

  [IMG]data/attachments/25/25251-03e9852b88e0782008cb9e307879d0e3.jpg[/IMG]

  [/SPOILER]


  Tìm dòng # direct methods

  Thêm đoạn code sau ngay dưới dòng đó  Mã:
  .method static constructor <clinit>()V
  .locals 7
  
  .prologue
  const/4 v6, 0x4
  
  const/4 v5, 0x3
  
  const/4 v4, 0x2
  
  const/4 v2, 0x1
  
  const/4 v3, 0x0
  
  .line 48
  const/16 v0, 0xa
  
  new-array v0, v0, [Ljava/lang/Integer;
  
  invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v1
  
  aput-object v1, v0, v3
  
  invoke-static {v4}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v1
  
  aput-object v1, v0, v2
  
  invoke-static {v5}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v1
  
  aput-object v1, v0, v4
  
  invoke-static {v6}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v1
  
  aput-object v1, v0, v5
  
  const/4 v1, 0x5
  
  invoke-static {v1}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v1
  
  aput-object v1, v0, v6
  
  const/4 v1, 0x5
  
  const/4 v2, 0x6
  
  invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v2
  
  aput-object v2, v0, v1
  
  const/4 v1, 0x6
  
  const/4 v2, 0x7
  
  invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v2
  
  aput-object v2, v0, v1
  
  const/4 v1, 0x7
  
  const/16 v2, 0x8
  
  invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v2
  
  aput-object v2, v0, v1
  
  const/16 v1, 0x8
  
  const/16 v2, 0x9
  
  invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v2
  
  aput-object v2, v0, v1
  
  const/16 v1, 0x9
  
  invoke-static {v3}, Ljava/lang/Integer;->valueOf(I)Ljava/lang/Integer;
  
  move-result-object v2
  
  aput-object v2, v0, v1
  
  invoke-static {v0}, Ljava/util/Arrays;->asList([Ljava/lang/Object;)Ljava/util/List;
  
  move-result-object v0
  
  sput-object v0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->sNumbers:Ljava/util/List;
  
  return-void
  .end method
  Tìm dòng .method static synthetic access$000(Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;Z)V

  Thêm 2 đoạn code sau ngay dưới dòng đó  Mã:
  .method static synthetic access$100(Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;Ljava/lang/String;)V
  .locals 0
  .param p0, "x0" # Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;
  .param p1, "x1" # Ljava/lang/String;
  
  .prologue
  .line 37
  invoke-direct {p0, p1}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->validateQuickUnlock(Ljava/lang/String;)V
  
  return-void
  .end method
  Mã:
  .method private validateQuickUnlock(Ljava/lang/String;)V
  .locals 3
  .param p1, "password" # Ljava/lang/String;
  
  .prologue
  const/4 v2, 0x1
  
  .line 198
  if-eqz p1, :cond_0
  
  .line 199
  invoke-virtual {p1}, Ljava/lang/String;->length()I
  
  move-result v0
  
  const/4 v1, 0x3
  
  if-le v0, v1, :cond_0
  
  iget-object v0, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mLockPatternUtils:Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;
  
  invoke-virtual {v0, p1}, Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;->checkPassword(Ljava/lang/String;)Z
  
  move-result v0
  
  if-eqz v0, :cond_0
  
  .line 201
  iget-object v0, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mCallback:Lcom/android/keyguard/KeyguardSecurityCallback;
  
  invoke-interface {v0, v2}, Lcom/android/keyguard/KeyguardSecurityCallback;->reportUnlockAttempt(Z)V
  
  .line 202
  iget-object v0, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mCallback:Lcom/android/keyguard/KeyguardSecurityCallback;
  
  invoke-interface {v0, v2}, Lcom/android/keyguard/KeyguardSecurityCallback;->dismiss(Z)V
  
  .line 203
  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->resetPasswordText(Z)V
  
  .line 206
  :cond_0
  return-void
  .end method
  Tiếp theo tìm dòng sau .method protected onFinishInflate()V

  Xóa toàn bộ từ dòng trên đến dòng


  Mã:
  const/4 v9, 0x0
  
    invoke-virtual {v8, v9}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  
    goto :goto_5
  .end method
  Và thêm đoạn code này vào vị trí vừa xóa  Mã:
  .method protected onFinishInflate()V
  .locals 12
  
  .prologue
  const/4 v9, 0x1
  
  const/4 v10, 0x0
  
  .line 77
  invoke-super {p0}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPinBasedInputView;->onFinishInflate()V
  
  .line 78
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->keyguard_bouncer_frame:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Landroid/view/ViewGroup;
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mKeyguardBouncerFrame:Landroid/view/ViewGroup;
  
  .line 79
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->row0:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Landroid/view/ViewGroup;
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mRow0:Landroid/view/ViewGroup;
  
  .line 80
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->row1:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Landroid/view/ViewGroup;
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mRow1:Landroid/view/ViewGroup;
  
  .line 81
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->row2:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Landroid/view/ViewGroup;
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mRow2:Landroid/view/ViewGroup;
  
  .line 82
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->row3:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Landroid/view/ViewGroup;
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mRow3:Landroid/view/ViewGroup;
  
  .line 83
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->divider:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  iput-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mDivider:Landroid/view/View;
  
  .line 85
  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->getContext()Landroid/content/Context;
  
  move-result-object v8
  
  invoke-virtual {v8}, Landroid/content/Context;->getContentResolver()Landroid/content/ContentResolver;
  
  move-result-object v8
  
  const-string v11, "lockscreen_quick_unlock_control"
  
  invoke-static {v8, v11, v10}, Landroid/provider/Settings$System;->getInt(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;I)I
  
  move-result v8
  
  if-ne v8, v9, :cond_1
  
  move v4, v9
  
  .line 88
  .local v4, "quickUnlock":Z
  :goto_0
  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->getContext()Landroid/content/Context;
  
  move-result-object v8
  
  invoke-virtual {v8}, Landroid/content/Context;->getContentResolver()Landroid/content/ContentResolver;
  
  move-result-object v8
  
  const-string v11, "lockscreen_scramble_pin_layout"
  
  invoke-static {v8, v11, v10}, Landroid/provider/Settings$System;->getInt(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;I)I
  
  move-result v8
  
  if-ne v8, v9, :cond_2
  
  move v5, v9
  
  .line 91
  
  .local v5, "scramblePin":Z
  :goto_1
  if-eqz v5, :cond_5
  
  .line 92
  sget-object v8, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->sNumbers:Ljava/util/List;
  
  invoke-static {v8}, Ljava/util/Collections;->shuffle(Ljava/util/List;)V
  
  .line 94
  sget v8, Lcom/android/keyguard/R$id;->keyguard_bouncer_frame:I
  
  invoke-virtual {p0, v8}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v0
  
  check-cast v0, Landroid/widget/LinearLayout;
  
  
  .line 95
  .local v0, "bouncer":Landroid/widget/LinearLayout;
  new-instance v7, Ljava/util/ArrayList;
  
  
  invoke-direct {v7}, Ljava/util/ArrayList;-><init>()V
  
  .line 96
  .local v7, "views":Ljava/util/List;, "Ljava/util/List<Lcom/android/keyguard/NumPadKey;>;"
  const/4 v1, 0x0
  
  .local v1, "i":I
  :goto_2
  invoke-virtual {v0}, Landroid/widget/LinearLayout;->getChildCount()I
  
  move-result v8
  
  if-ge v1, v8, :cond_4
  
  .line 97
  invoke-virtual {v0, v1}, Landroid/widget/LinearLayout;->getChildAt(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v8
  
  instance-of v8, v8, Landroid/widget/LinearLayout;
  
  if-eqz v8, :cond_3
  
  .line 98
  invoke-virtual {v0, v1}, Landroid/widget/LinearLayout;->getChildAt(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v3
  
  check-cast v3, Landroid/widget/LinearLayout;
  
  .line 99
  .local v3, "nestedLayout":Landroid/widget/LinearLayout;
  const/4 v2, 0x0
  
  .local v2, "j":I
  :goto_3
  invoke-virtual {v3}, Landroid/widget/LinearLayout;->getChildCount()I
  
  move-result v8
  
  if-ge v2, v8, :cond_3
  
  .line 100
  invoke-virtual {v3, v2}, Landroid/widget/LinearLayout;->getChildAt(I)Landroid/view/View;
  
  move-result-object v6
  
  .line 101
  .local v6, "view":Landroid/view/View;
  invoke-virtual {v6}, Ljava/lang/Object;->getClass()Ljava/lang/Class;
  
  move-result-object v8
  
  const-class v9, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;
  
  if-ne v8, v9, :cond_0
  
  .line 102
  check-cast v6, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;
  
  .end local v6 # "view":Landroid/view/View;
  invoke-interface {v7, v6}, Ljava/util/List;->add(Ljava/lang/Object;)Z
  
  .line 99
  :cond_0
  add-int/lit8 v2, v2, 0x1
  
  goto :goto_3
  
  .end local v0 # "bouncer":Landroid/widget/LinearLayout;
  .end local v1 # "i":I
  .end local v2 # "j":I
  .end local v3 # "nestedLayout":Landroid/widget/LinearLayout;
  .end local v4 # "quickUnlock":Z
  .end local v5 # "scramblePin":Z
  .end local v7 # "views":Ljava/util/List;, "Ljava/util/List<Lcom/android/keyguard/NumPadKey;>;"
  :cond_1
  move v4, v10
  
  .line 85
  goto :goto_0
  
  .restart local v4 # "quickUnlock":Z
  :cond_2
  move v5, v10
  
  .line 88
  goto :goto_1
  
  .line 96
  .restart local v0 # "bouncer":Landroid/widget/LinearLayout;
  .restart local v1 # "i":I
  .restart local v5 # "scramblePin":Z
  .restart local v7 # "views":Ljava/util/List;, "Ljava/util/List<Lcom/android/keyguard/NumPadKey;>;"
  :cond_3
  add-int/lit8 v1, v1, 0x1
  
  goto :goto_2
  
  .line 109
  :cond_4
  const/4 v1, 0x0
  
  :goto_4
  sget-object v8, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->sNumbers:Ljava/util/List;
  
  invoke-interface {v8}, Ljava/util/List;->size()I
  
  move-result v8
  
  if-ge v1, v8, :cond_5
  
  .line 110
  invoke-interface {v7, v1}, Ljava/util/List;->get(I)Ljava/lang/Object;
  
  move-result-object v6
  
  check-cast v6, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;
  
  .line 111
  .local v6, "view":Lcom/android/keyguard/NumPadKey;
  sget-object v8, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->sNumbers:Ljava/util/List;
  
  invoke-interface {v8, v1}, Ljava/util/List;->get(I)Ljava/lang/Object;
  
  move-result-object v8
  
  check-cast v8, Ljava/lang/Integer;
  
  invoke-virtual {v8}, Ljava/lang/Integer;->intValue()I
  
  move-result v8
  
  invoke-virtual {v6, v8}, Lcom/android/keyguard/NumPadKey;->setDigit(I)V
  
  .line 109
  add-int/lit8 v1, v1, 0x1
  
  goto :goto_4
  
  .line 115
  .end local v0 # "bouncer":Landroid/widget/LinearLayout;
  .end local v1 # "i":I
  .end local v6 # "view":Lcom/android/keyguard/NumPadKey;
  .end local v7 # "views":Ljava/util/List;, "Ljava/util/List<Lcom/android/keyguard/NumPadKey;>;"
  :cond_5
  if-eqz v4, :cond_6
  
  .line 116
  iget-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mPasswordEntry:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;
  
  new-instance v9, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView$2;
  
  invoke-direct {v9, p0}, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView$2;-><init>(Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;)V
  
  invoke-virtual {v8, v9}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  
  .line 124
  :goto_5
  return-void
  
  .line 122
  :cond_6
  iget-object v8, p0, Lcom/android/keyguard/KeyguardPINView;->mPasswordEntry:Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;
  
  const/4 v9, 0x0
  
  invoke-virtual {v8, v9}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  
  goto :goto_5
  .end method
  Vậy là đã edit xong, giờ recomplie lại UI.
  Sau đó tải file này về cài đặt như apk thông thường để có thể bật tắt tùy chọn
  <div class="link-essentials-favicon">
  [IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fdrive.google.com[/IMG]
  Unlock Setting</div>

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  aaaaaa

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Big thank bác @vitcum, guide rất hữu ích

  Send from ✨AnakaraKool✨Galaxy✨SM-G925

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đánh dấu phát. Quá công phu.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Làm đến bước cuối không tìm thấy đoạn này:  Mã:
  const/4 v9, 0x0
  
  invoke-virtual {v8, v9}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  
  goto :goto_5
  .end method
  Đành bó tay

 7. #7
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi nodete.epu
  Làm đến bước cuối không tìm thấy đoạn này:  Mã:
  const/4 v9, 0x0
  
  invoke-virtual {v8, v9}, Lcom/android/keyguard/PasswordTextView;->setQuickUnlockListener(Lcom/android/keyguard/PasswordTextView$QuickUnlockListener;)V
  
  goto :goto_5
  .end method
  Đành bó tay
  Ah cái smali này nó ở mỗi rom nó có thể khác nhau. Cơ bản bạn sẽ phải xóa hết cả method đó, bắt đầu từ .method cho đến .end method đầu tiên bên dưới

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vit cum
  aaaaaa
  Em đã làm.....
  .......làm tới giờ này chắc phải trên/dưới khoảng 10 lần. Nhưng hok chạy gì hết tiêi. Chôm smail của máy khác sang........ thì fc toàn tập. Mẹo cái anh LP nhiều khi mệt thiệt. Mỗi rom nó chơi 1 kiểu.

  Gửi từ SM-N9005 của tôi

 9. #9
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vit cum
  Ah cái smali này nó ở mỗi rom nó có thể khác nhau. Cơ bản bạn sẽ phải xóa hết cả method đó, bắt đầu từ .method cho đến .end method đầu tiên bên dưới
  Đúng oy. Cơ bản là xóa trong cái .menthod đến .en method....và thay hoàn toafn bằng cái code mới ở trên í.

  Gửi từ SM-N9005 của tôi

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  làm lại phát nữa thì lỗi dư này:  ..\3-Out\SystemUI.apk\smali\com\android\keyguard\Keygua rdPINView.smali[192,1] missing END_METHOD_DIRECTIVE at '.method'
  ..\3-Out\SystemUI.apk\smali\com\android\keyguard\Keygua rdPINView.smali[248,4] missing EOF at '.locals'
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Could not smali file: com/android/keyguard/KeyguardPINView.smali
  at brut.androlib.src.SmaliBuilder.buildFile(SmaliBuil der.java:71)
  at brut.androlib.src.SmaliBuilder.build(SmaliBuilder. java:55)
  at brut.androlib.src.SmaliBuilder.build(SmaliBuilder. java:41)
  at brut.androlib.Androlib.buildSourcesSmali(Androlib. java:349)
  at brut.androlib.Androlib.buildSources(Androlib.java: 289)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:275)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:250)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:225)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:84)

  ------------------------------------------------------

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •