Chỉ thị Châu Âu 97/23/CE PED (nay là 2014/68/EU)với mục đích tạo thuận lợi cho việc lưu thông các sản phẩm trong Liên minh châu Âu bằng cách chuẩn hóa quy định. Mỗi sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị PED sẽ được gắn chứng chỉ CE. Các sản phẩm binh ap luc Varem khi lưu hành
PED chia các bình áp lực thành các loại theo chất lỏng chứa và theo sản phẩm của các giá trị thể tích (V) và áp suất (PS).
1. Không có chứng chỉ CE

Các sản phẩm có PS x V nhỏ hơn 50 sẽ không gắn chứng chỉ CE.
Đối với các sản phẩm này, nhà sản xuất luôn đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất để khách hàng yên tâm sử dụng.
Danh mục này bao gồm nhiều sản phẩm bình tích áp Varem nhỏ, ví dụ:
Extravarem LR 8 l: PS x V = 40
Intervarem 5 l: PS x V = 40
2. Có gắn chứng chỉ CE
A. Danh mục I (50 <PS x V < 200)
Danh mục này bao gồm các sản phẩm có PS x V lớn hơn 50 và nhỏ hơn hoặc bằng 200.
Đối với các sản phẩm này này, nhà sản xuất đảm bảo chất lượng thiết kế, xây dựng và xác minh cuối cùng và có thể đặt dấu CE.
Nhiều sản phẩm bình tích áp Varem thuộc loại này, ví dụ:
Intervarem 20 l: PS x V = 200
Extravarem LR 40 l: PS x V = 200
B. Danh mục II (200 <PS x V < 1000)
Danh mục này bao gồm các tàu có sản phẩm PS x V lớn hơn 200 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000.
Đối với các thùng chứa này, nhà sản xuất đảm bảo chất lượng thiết kế, xây dựng và xác minh cuối cùng dưới sự giám sát của cơ quan được thông báo mà mình chọn, cho phép để đặt dấu CE.
Nhiều sản phẩm Varem thuộc loại này, ví dụ:
Maxivarem LR 60 l: PS x V = 360
Maxivarem LS 100 l: PS x V = 1000
C. Danh mục III (1000 <PS x V < 3000)
Danh mục này bao gồm những người nhận có sản phẩm PS x V lớn hơn 1000 và nhỏ hơn hoặc bằng 3000.
Đối với những loại bình điều áp Varem này, nhà sản xuất đảm bảo chất lượng thiết kế và xây dựng. Việc xác minh cuối cùng được giám sát bởi một cơ quan được thông báo do ông lựa chọn, cho phép ông đặt dấu CE.
Nhiều sản phẩm Varem thuộc loại này, ví dụ:
Maxivarem LR 500 l: PS x V = 3000
Maxivarem LS 300 l: PS x V = 3000
D. Danh mục IV (PS x V > 3000)
Danh mục này bao gồm các tàu có sản phẩm PS x V lớn hơn 3000. Đối với các thùng chứa này, nhà sản xuất đảm bảo chất lượng thiết kế và xây dựng. Việc xác minh cuối cùng được giám sát bởi một cơ quan được thông báo do ông lựa chọn, cho phép ông đặt dấu CE.
Danh mục này bao gồm các sản phẩm Varem lớn nhất, ví dụ:
Maxivarem LS 500 l: PS x V = 5000
Maxivarem LS 1000 l: PS x V = 10000
Cơ quan giám sát thông báo cho Ủy ban Liên minh châu Âu coi nhà sản xuất có các mức kiểm soát khác nhau tùy theo loại bình cần phải có dấu CE.
Đối với các danh mục có giá trị cao hơn, các điều kiện kiểm tra càng rộng hơn. Các phương pháp được chọn bởi nhà sản xuất.
Tìm hiểu máy bơm nước Matra để sử dụng kèm bình tích áp tạo hệ thống tăng áp hoặc cứu hỏa