Cơ hội giao thương - Ngày 12 tháng 08 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Ngày 12 tháng 08 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, Thông tư số 107/2013/TT-BTC quy định lộ trình tăng dần thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (thay vì mức 0% như quy định hiện hành).

Cụ thể: đối với với mặt hàng Benzen và Xylen thuộc nhóm 2707 “Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao, các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm”, áp thuế suất 1% trong năm 2013, 2% trong năm 2014 - 2015, 3% từ năm 2016 trở; và áp dụng tương tự đối với mặt hàng Benzen và p-Xylen thuộc nhóm 2902 “Hydrocacbon mạch vòng”.

Riêng với mặt hàng Polypropylen thuộc nhóm 3902 “Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh”, bắt đầu áp thuế suất 1% từ năm 2014, tăng lên 2% năm 2015 và duy trì 3% từ năm 2016 trở đi.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng còn lại vẫn áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 09 năm 2013.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn