Cơ hội giao thương - Theo hướng dẫn mới của Bộ Công thương, doanh nghiệp khi nhập khẩu rượu phải có giấy chỉ định, giấy uỷ quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh.


Theo hướng dẫn mới của Bộ Công thương, doanh nghiệp khi nhập khẩu rượu phải có giấy chỉ định, giấy uỷ quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, giấy chỉ định, giấy uỷ quyền được thể hiện là một trong số các loại giấy tờ như hợp đồng đại lý hay phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó, hoặc là giấy chỉ định, uỷ quyền do thương nhân nước ngoài sưởi hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu cấp cho thương nhân Việt Nam. Giấy chỉ định, giấy uỷ quyền áp dụng trong cả các trường hợp công ty con nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn, công ty Mẹ hoặc các thành viên khác trong cùng Tập đoàn.
Trường hợp thương nhân nhập khẩu không có các giấy tờ nói trên thì phải nộp giấy xác nhận từ thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu xác nhận không trực tiếp uỷ quyền, ký hợp đồng đại lý phân phối tại Việt Nam hoặc các giấy tờ chứng minh thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu uỷ quyền hoặc chỉ định cho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực trong đó có Việt Nam.CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn