Cơ hội giao thương - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9/10/2014 về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9/10/2014 về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.
Tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp…
Để khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp gồm các khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai và 02 khu công nghiệp chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách như sau:
Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm; được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất nêu trên; nhà đầu tư hạ tầng có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất; được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hoá theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hoá theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87.
Các chính sách về vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, bảo lãnh tín dụng để đầu tư hạ tầng và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; miễn và giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp hỗ trợ, thực hiện theo quy định hiện hành.
Các chính sách ưu đãi về thời gian thuê lại đất; miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất sẽ được xem xét, cho phép áp dụng đối với từng dự án đầu tư cụ thể.
Đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm các nguồn vốn ODA và các nguồn tín dụng ưu đãi khác, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng phương án vay vốn cụ thể để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Việc chỉ định thầu khai thác cát do Uỷ ban nhân dân Hà Nội quyết định theo thẩm quyền.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, áp dụng thống nhất nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên toàn quốc.

CHGT

Theo cohoigiaothuong.com.vn